Image

H “οπτική συνέχεια” γηπέδου και Άλσους, ΑΕΚ και Χούντα 1969

Λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του χουντικού αντισυνταγματάρχη Κων. Ασλανίδη στη Νέα Φιλαδέλφεια για να υιοθετήσει και επισήμως τα σχέδια της ΑΕΚ για αποχαρακτηρισμό και οικοδόμηση 27 δασικών στρεμμάτων, βόρεια του παραχωρηθέντος απ’ τη δεκαετία του ’30 χώρου, η ΑΕΚ επανέρχεται δημοσιεύοντας τα σχέδιά της στην Αθλητική Ηχώ. Και πάλι το αποκλειστικό ρεπορτάζ, που δημοσιεύεται στην έκτη σελίδα της εφημερίδας στις 9 Δεκεμβρίου 1969, υπογράφει ο Αργύρης Κοκκινάκης. Αυτή τη φορά το ρεπορτάζ προέρχεται από τους αρχιτέκτονες του σχεδιαζόμενου έργου Π. Κουλέρμο, Ν. Καλογερά και Σπ. Αμούργη.

Αντιγράφουμε από το δημοσίευμα της εφημερίδας την περιγραφή του έργου που επεδίωκε η ΑΕΚ και είχε υιοθετήσει η Χούντα δια του Ασλανίδη, χωρίς περαιτέρω σχόλια για την ώρα:

“Χθες επεσκέφθημεν τους ως άνω αρχιτέκτονας εις τα παρά την οδό Σίνα 42 γραφεία-σχεδιαστήριά των, προκειμένου να λάβωμεν μίαν πλήρη εικόνα των σχεδίων. Σε συνομιλία που είχαμε μαζί τους μάς είπαν: “Πρωταρχική μας προσπάθεια ήτο η καλυτέρα αξιοποίησις του χώρου, χωρίς να βλάψωμε το πράσινο, μέσα εις το οποίον και θα ενταχθούν τα έργα που θα εκτελεσθούν.

Όλα τα κτίσματα, όπως θα είδατε και εις τα σχέδια, είναι κατά τέτοιον σύστημα τοποθετημένα ώστε να επιτρέπουν την διείσδυσιν του πρασίνου. Δηλαδή κατά το δυνατόν πλέον σύγχρονα.

Ανάμεσα εις τα κτίσματα υπάρχουν διάδρομοι δια την άνετον κίνησιν φιλάθλων και αθλητών”. […]

Αναλυτικώς τα έργα που θα γίνουν είναι: 1) Επέκτασις κερκίδων. 2) Πύργος Δημοσιογράφων, 3) Βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου. 4) Κλειστό γήπεδο μπάσκετ 7.000 θέσεων. 5) Εντευκτήρια του συλλόγου. 6) Ξενών αθλητών. 7) Κατοικίαι προσωπικού. 8) Υπαίθριον κολυμβητήριον. 9) Αποδυτήρια κολυμβητών. 10) Γήπεδα (δύο) τέννις. 11) Ανοικτόν γήπεδον μπάσκετ.

Τα ως άνω έργα θα γίνουν βέβαια τμηματικώς. […] Την δαπάνην των έργων που πιστεύεται να αρχίση την άνοιξιν θα αναλάβη η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Κατωτέρω παραθέτομεν την εισήγησιν που έκαναν οι αρχιτέκτονες κ.κ. Ν. Καλογεράς, Πάνος Κουλέρμος και Σπ. Αμούργης με την συνεργασία του πολιτικού μηχανικού Κων. Δελαβίνια.

Η ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Αι κατωτέρω προτάσεις αποτελούν μίαν πρώτην προσέγγισιν μελέτης αξιοποιήσεως του χώρου.

  1. Το εμβαδόν της νέας επεκτάσεως της ιδιοκτησίας της ΑΕΚ προσφέρει την δυνατότητα του προγραμματισμού νέων έργων.
  2. Ο κοινωνικός ρόλος ενός ιστορικού Συλλόγου όπως είναι η ΑΕΚ απαιτεί την ύπαρξιν ωρισμένων εγκαταστάσεων αι οποίαι να δύνανται να εξυπηρετούν τας αθλητικάς ανάγκας των νέων της περιοχής.
  3. Η γειτνίασις του πάρκου Ν. Φιλαδελφείας με τον χώρον του Συλλόγου προσφέρει ένα βασικό προτέρημα: Πλησίον των χώρων εξασκήσεως ευρίσκεται ένας πνεύμων καθαρού αέρος. Η σχέσις αυτή ελήφθη επίσης υπ’ όψιν κατά την μελέτην ούτως ώστε το νέο συγκρότημα να αποτελέση ένα ενιαίον σύνολον με το Άλσος.

Περιγραφή της λύσεως:

  • Αι κερκίδαι του σταδίου δύνανται να προεκταθούν και ν’ αυξηθή ο αριθμός των θέσεων εις την ανατολικήν και βορεινήν πλευράν του, εις την δυτικήν πλευράν θα πρέπει να κτισθή ο πύργος των Δημοσιογράφων και των εκφωνητών Ραδιοφώνου και Τηλεοράσεως.
  • Κατά μήκος της οδού Καπαδοκίας τοποθετείται ο ξενών δια τους προπονουμένους αθλητάς εις διώροφον κτίριον.
  • Ανατολικώς του ξενώνος και μεταξύ του γηπέδου προπονήσεων ευρίσκονται μικροί αυτοτελείς οικισμοί [sic] δια τους προπονητάς και άλλα μέλη του Συλλόγου.
  • Εις την ανατολικήν πλευράν του οικοπέδου και πλησίον της οδού ώστε να υπάρχη δυνατότης αμέσου προσπελάσεως από βορρά προς νότον, είναι τοποθετημένο το κλειστόν γήπεδον μπάσκετ με 7.000 θέσεις δια θεατάς. Εις το δυτικόν τμήμα και εις το ισόγειον του οποίου ευρίσκεται το εντευκτήριον του συλλόγου, περίπου εις το κέντρον του οικοπέδου, και εις θέσιν εποπτεύουσαν το γήπεδον των προπονήσεων φουτμπώλ και τα (2) γήπεδα του τέννις.
  • Νοτιώτερον του μπάσκετ ευρίσκεται πλησίον της οδού, εις αυτοτελή χώρον, το ανοικτόν κολυμβητήριον με αποδυτήρια. Το κολυμβητήριον έχει την δυνατότητα ανεξαρτήτου εισόδου.
  • Το όλον συγκρότημα έχει ένα δίκτυον πεζοδρόμων δια την κίνησιν των θεατών κατά τας ημέρας αγώνων και των αθλητών εις ημέρας προπονήσεων. Ο κυρίως άξων συνδέει την ανατολική πλευρά με την δυτική του οικοπέδου και ούτω περικλείει το κυρίως γήπεδον με ανέτους προσπελάσεις δια τους θεατάς. Ο αύτος άξων με δευτερευόντας πεζοδρόμους συνδέει και εξυπηρετεί τους επί μέρους χώρους και το γήπεδον του μπάσκετ.
  • Η όλη λύσις χρησιμοποιεί ως σκελετό το δίκτυον κινήσεως των πεζών και ακολουθεί μία σειρά ανοικτών χώρων και κτιρίων εναλλάξ, ούτως ώστε οπτικώς να υπάρχει συνέχεια του άλσους με τας νέας εγκαταστάσεις της ΑΕΚ”.

Είναι άγνωστο σε ποιο βαθμό προχώρησαν οι αρχιτέκτονες και μηχανικοί το μετασχηματισμό αυτού του “κόνσεπτ” σε πραγματική μελέτη, όμως περίπου δύο χρόνια μετά απ’ αυτή τη θεαματική παρουσίαση του αντιδασικού σχεδίου της ΑΕΚ, είχε διαμορφωθεί με χουντικές αποφάσεις και το “νόμιμο” πλαίσιο για να προχωρήσουν και παρακάτω. Το σχέδιο ευτυχώς δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ μια άλλη φορά θα γράψουμε για τις πιθανές εντός Χούντας καραμπόλες που ίσως έπαιξαν ρόλο σ’ αυτό το αποτέλεσμα – δεν είναι τώρα της στιγμής.

Αν αναγνωρίζετε σ’ αυτή την παλιά ιστορία ομοιότητες με το τρέχον “γήπεδο στο χωράφι μας” του Μελισσανίδη, που κάθε τόσο ξεχειλίζει προς το Άλσος ή την πόλη, μην εντυπωσιάζεστε. Το ίδιο σχέδιο έρχεται και ξανάρχεται με παραλλαγές μέσα στα χρόνια, οι οποίες μοιράζονται κοινή βασική παραδοχή: μεταξύ Άλσους και γηπέδου θα πρέπει να διαλέξουμε το γήπεδο.

Στο παρελθόν, ακόμη και η διορισμένη από τη Χούντα δημοτική αρχή κατάφερε, όπως είδαμε χθες, να αρθρώσει μια διαφορετική άποψη για τα πράγματα. Για τους 33 δημοτικούς συμβούλους που σήμερα καλούνται να εγκρίνουν το πατσαβούρι της δημοτικής αρχής Βούρου-Κωνσταντινίδη για την τροποποίηση της διαχειριστικής μελέτης του Άλσους κατά τα συμφέροντα του Δημήτρη Μελισσανίδη η Τετάρτη 17/3/2021 είναι μια καθοριστική ημέρα για ν’ αποφασίσουν με ποιους θα πάνε και ποιους θ’ αφήσουν.

π.

1 Comments Text