ΚΕΔΚΕ, Δήμοι και Κοινότητες 1954-1959

1
λεπτά ανάγνωσης

Πρώτη δημοτική περίοδος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν εκείνη που ξεκίνησε με τις δημοτικές εκλογές της 15ης Απριλίου 1951, ενώ η δεύτερη ήταν εκείνη που άρχισε με τις δημοτικές εκλογές της 21ης Νοεμβρίου 1954 και τερματίστηκε με τις δημοτικές εκλογές της 5ης Απριλίου 1959.

Πώς είχαν τα πράγματα για την ΚΕΔΚΕ, τους Δήμους και τις Κοινότητες τα χρόνια 1954-1959 μπορεί να πληροφορηθεί κανείς από την εργασία μου με τίτλο:

Γνωριμία με την εν γένει οργάνωση και δράση της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, μετ’ ανασκοπήσεως της όλης οικονομικής και διοικητικής καταστάσεως των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ληγούσης της δευτέρας μεταπολεμικής δημοτικής περιόδου στα χρόνια του 50 – και αναγραφή των 190 κυριοτέρων υπομνημάτων της Ενώσεως προς όλα τα Υπουργεία (2 Ντοσσιέ)

Κώστας Π. Παντελόγλου