Δυο λόγια για τον Χρήστο Οικονομόπουλο, εκ των πρωτουργών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα

Ο Χρήστος Οικονομόπουλος (1873-1953) εκ Καλαβρύτων ορμώμενος πραγματοποίησε νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σταδιοδρόμησε στη συνέχεια στο Υπουργείο Εσωτερικών εισελθών νεότατος στην υπηρεσία· πραγματοποίησε και ευρύτερες σπουδές Δημοσίου Δικαίου στη Γερμανία και τη Γαλλία, από το 1905 έγινε Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ αργότερα ανέλαβε τη Διεύθυνση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία παρέμεινε ως το 1928, που εκλήθη να προσφέρει τις εκτεταμένες γνώσεις του και την μεγάλη του πείρα στο τότε ιδρυθέν Συμβούλιον της Επικρατείας ως Σύμβουλος αυτού.

Ο Χρήστος Οικονομόπουλος, έγραφε η Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως στο επί τω θανάτω του σημείωμά της στο τεύχος της του Οκτωβρίου 1953, υπήρξε “ο πρωτουργός της αναπτύξεως του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως παρ’ ημίν, της θεσπίσεως του Ν. ΔΝΖ’, της προστασίας της ελευθέρας δράσεως των Οργανισμών της και της επιστημονικής μελέτης των ζητημάτων αυτών”, ενώ ιδιαιτέρως επεσήμανε στο ίδιο σημείωμά της ότι “πλήθος ερμηνευτικών μελετών και επιστημονικών άρθρων αυτού συνετέλεσαν εις την ευρυτέραν επεξεργασίαν των ζητημάτων των Δήμων και Κοινοτήτων και της εις αυτούς αναφερομένης νομοθεσίας και εις την παρακολούθησιν των νεωτέρων κατευθύνσεων και την κατανόησιν της σημασίας του θεσμού”.

Ο Χρήστος Οικονομόπουλος διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπείας προς σύνταξιν Σχεδίων Διοικητικών Κωδίκων, για τη σύσταση της οποίας πρόβλεψε ο Ν. 964/1917, από της αρχικής της ακόμα συγκρότησης με το Β.Δ. της 11-15 Φεβρουαρίου 1918, μονίμως εισηγούμενος επί των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης· υπήρξε και ο κυρίως εισηγηθείς το μετέπειτα Νομοθετικό Διάταγμα της 9ης Μαΐου 1923 “περί Διοικήσεως των Νομών”, το οποίο τροποποιηθέν σε ορισμένες διατάξεις του την περίοδο 1923-1929 δεν έτυχε ωστόσο εφαρμογής τα επόμενα χρόνια.

Ο Χρήστος Οικονομόπουλος υπήρξε ο εμπνευστής της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας περί Δήμων και Κοινοτήτων του 1926, η οποία περιέλαβε τις τροποποιήσεις του ΔΝΖ’ του 1912, η δε Ερμηνεία του των άρθρων του Κώδικος της περί Δήμων και Κοινοτήτων Νομοθεσίας, την οποίαν συνέγραψε μετά του συνεργάτου του στο Υπουργείο Εσωτερικών Δ. Σωτηρίου, σοφού και αυτού μελετητή των ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αν και δεν ολοκληρώθηκε θεωρείται κλασική.

Ο Χρήστος Οικονομόπουλος χαρακτηρίστηκε από την Επιθεώρησιν της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως στο επί τω θανάτω του σημειώμά της ως “ανήρ σοφός και δίκαιο, αναλώσας τον βίο του εις την υπηρεσίαν της Πολιτείας και ειδικώτερον εις την προσπάθειαν ισχυράς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως”, και στο ίδιο σημείωμα του ανεγνωρίσθη ότι “το σπάνιον ήθος του, η ελληνική αρετή του και η χριστιανική του αγάπη υπήρξαν το βάθρον της δημοσίας του και το χαρακτηριστικόν της οικογενειακής και ιδιωτικής του ζωής”.

Του Χρήστου Οικονομόπουλου δημιούργημα και η Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, που πρωτοείδε το φως της δημοσιότητας το 1922, εκδιδόμενη κατά τριμηνίαν. Το 1927 παραχωρήθηκε στην Ένωση των Δήμων της Ελλάδος, και από το 1928 μέχρι το 1941 διευθυνόταν από έτερον εκλεκτό της αυτοδιοικητικής επιστήμης – τον Τίμο Λαμπρινόπουλο, Διευθυντή της Ενώσεως των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, που συγκαταλεγόταν, όπως και ο Χρήστος Οικονομόπουλος, στα ιδρυτικά μέλη της Ενώσεως υπέρ της Αυτοδιοικήσεως, αλλά και της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών.

Κώστας Π. Παντελόγλου