Image

Τα μεταξωτά βρακιά…

Προ ημερών, ο αντιδήμαρχος “αναπτυξιακής πολιτικής” Αθανάσιος Λέκκας έλαβε την πρωτοβουλία για τη σύσταση ενός “Παρατηρητηρίου Ευρωπαϊκών και Εθνικών χρηματοδοτήσεων για επιχειρήσεις”, δια του οποίου, με άκοπο copy-paste, ενημέρωσε, δήθεν, τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες της πόλης για το τρέχον αντι-COVID19 πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής και για το πρόγραμμα “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επίσης χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ. Τη συνέχεια μπορεί να τη φανταστεί κανείς.

Ξαναγράψαμε ότι με τέτοιες προχειρότητες η δημοτική αρχή εμφανίζεται να κάνει πολιτική με ξένα κόλλυβα, ενώ άκρως προβληματικό είναι και το γεγονός ότι η όλη … “πρωτοβουλία” συνδέεται με την επαγγελματική ιδιότητα του κ. Λέκκα ως υπαλλήλου της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Ποια είναι όμως η αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί από τον δήμαρχο στον κ. Λέκκα; Η εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Γραφείου Αναπτυξιακής Πολιτικής του δήμου. Ας διαβάσουμε, λοιπόν, τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου (άρθρο 4, ΦΕΚ Β’ 352/09.02.2017), για να δούμε με τι θα έπρεπε να ασχολείται ο κ. Λέκκας, το γραφείο στο οποίο προΐσταται και βεβαίως ο δήμαρχος, στον οποίο υπάγεται απευθείας το γραφείο αυτό:

“Το Αυτοτελές Γραφείο Αναπτυξιακής Πολιτικής του Δήμου είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. Ειδικότερα:

 1. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου.
 2. Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες και θέματα της Αυτοδιοίκησης, νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του Δήμου κ.λπ.).
 3. Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δημοτών και συγκεντρώνει και τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράμματα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών.
 4. Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων.
 5. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.
 6. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 7. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας.
 8. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.
 9. Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την EE, προγράμματα της EE, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λπ.).
 10. Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
 11. Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 12. Υποστηρίζει το Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο. Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του.
 13. Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.
 14. Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 15. Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
 16. Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
 17. Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κ.λ.π). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
 18. Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 19. Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές.
 20. Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.
 21. Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες.
 22. Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.
 23. Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών.
 24. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
 25. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του.
 26. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των κατάλληλων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και των κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων του Δήμου και του κόστους των
  παραγόμενων και παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς του πολίτες.
 27. Παρακολουθεί και ενημερώνει με συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του Δήμου σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων και του κόστους των παραγόμενων και παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 28. Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των επί μέρους λειτουργιών του Δήμου.
 29. Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου στον σχεδιασμό και παραγωγή έργων.
 30. Μεριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων έργων και δράσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Ειδικότερα μεριμνά για τον σχεδιασμό / ανασχεδιασμό και την εφαρμογή βελτιωμένων οργανωτικών δομών, κατανομής αρμοδιοτήτων, κατανομής στελεχιακού δυναμικού, οργανωτικών συστημάτων, εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων.
 31. Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 32. Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δομής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 33. Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον προσδιορισμό του αριθμού του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική μονάδα του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραμματισμό της κάλυψης των θέσεων (με νέα στελέχη ή ανακατανομή των υφιστάμενων στελεχών).
 34. Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρμογής των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών.
 35. Εφαρμόζει τα εγκεκριμένα συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του Δήμου στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
 36. Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου ή κατάργησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου”.

Να, λοιπόν, με τι θα έπρεπε να ασχολείται ο κ. Λέκκας (και σε τι θα έπρεπε να φαίνεται χρήσιμη η υπαλληλική του ιδιότητα στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Αλλά υπάρχει άραγε κάποιο δείγμα ότι ο κ. Λέκκας και ο δήμαρχος ασχολούνται με τις δουλειές που τους έχει ανατεθεί από τους ψηφοφόρους τους να εκτελέσουν; Όχι, και δυστυχώς για την πόλη ούτε και προβλέπεται να υπάρξει και στην υπόλοιπη θητεία τους.

Δύο τελευταίες σημειώσεις:

Ένα Παρατηρητήριο της οικονομικής ζωής της πόλης είναι απαραίτητο και σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αποτελεί αρμοδιότητα του Γραφείου Αναπτυξιακής Πολιτικής (σημείο 1 των αρμοδιοτήτων). Αν προηγούνταν μια τέτοια σοβαρή δουλειά αντικειμενικής αποτύπωσης της πραγματικότητας, μια δραστήρια δημοτική αρχή θα μπορούσε να προχωρήσει σε χρήσιμες παρεμβάσεις που να απηχούν τις ανάγκες της πόλης. Όμως εδώ πάμε ανάποδα: έχουμε καταργήσει την έννοια της Αυτοδιοίκησης και την έχουμε αντικαταστήσει με τη διαχείριση μιας σειράς αποφάσεων που λαμβάνονται σε υψηλότερο επίπεδο και αποτυπώνονται στις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις. Ταυτοχρόνως, μασάμε την τσίχλα της “Αγιά Σοφιάς” ως πανάκειας δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Έτσι ονομάζουμε τοπική ανάπτυξη την εφαρμογή μιας πολιτικής που δεν σχεδιάζουμε και για την οποία δεν ερωτηθήκαμε. Και οι αιρετοί τύπου Βούρου και Λέκκα δικαιολογούν κάπως έτσι τις αντιμισθίες τους (ο πρώτος) και τις … εξυπηρετήσεις που προσφέρει στην πόλη (ο δεύτερος). Εις βάρος των πολλών…

Το θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα υπήρξε σχεδόν πάντοτε ευνουχιστικό για όσους επεδίωκαν να πάρουν πράγματι στα χέρια τους τις τοπικές υποθέσεις, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 102 του Συντάγματος. Τις τελευταίες δεκαετίες, η στενή σύνδεση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή, μαζί με την αδυναμία εκ μέρους της χώρας μας να εκφράσει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς τα ελληνικά προβλήματα και τον εγγενή στον ελλαδικό χώρο πατερναλισμό της πολιτικής, οδηγεί σε περαιτέρω στένεμα των δυνατοτήτων των δημοτικών αρχών. Κι όταν οι πιο δραστήριοι υποστηρικτές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (με κεφαλαία) πάνε σπίτια τους, δήμαρχοι γίνονται οι Βούροι, οι Μπέοι κι οι Πατούληδες.

Επί του πώς και γιατί όλοι οι εμπλεκόμενοι στην τοπική πολιτική, είτε συμμετέχοντας στη δημοτική αρχή, είτε αντιπολιτευόμενοι, είτε εργαζόμενοι στον δημοτικό ή τον κρατικό μηχανισμό, μπορούν και πρέπει να δράσουν διαφορετικά αν ενδιαφέρονται για τα ουσιαστικά προβλήματα των κατοίκων των δήμων τους και την επίλυσή τους, ο Κώστας Π. Παντελόγλου έχει εργαστεί σκληρά εδώ και δεκαετίες, ανασύροντας από τη λήθη και οργανώνοντας ένα υλικό ιστορίας (άρα: και δυνατοτήτων) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και όχι μόνο. Το υλικό αυτό έχει εκδοθεί στο παρελθόν από τις Εκδόσεις Παντελόγλου, κυρίως στη σειρά “Ιστορικό Αρχείο Τοπικής Αυτοδιοικήσεως”. Σημαντικό υλικό, ανάλογο του οποίου δεν συναντά κανείς στις ημέρες μας, βρίσκει κανείς και στο φυλλάδιο Δημοτικά Ζητήματα, ειδικά στην πρώτη του φάση, οπότε και δεν είχε ακόμη προκύψει η καραμέλα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

π.