Image

Προς μετασχηματισμό του υπάρχοντος Μουσείου στο ΠΠΙΕΔ σε Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού ΝΦ-ΝΧ .8

4
λεπτά ανάγνωσης

Και για τον Ιωάννη Μογγογιάννη ουδέν περιέχουν οι 22 προθήκες του Μουσείου “Φιλιώ Χαϊδεμένου”· και θα ‘πρεπε να περιέχουν.

Διότι ο Ιωάννης Μογγογιάννης είχε αφετηρία τα ηρωϊκά Βουρλά της Μικρασίας. Κατοικούσε στην οδό Ανακούς, κοντά στην πλατεία Κωνσταντινουπόλεως της Νέας Φιλαδέλφειας. Γείτονας του επιφανούς Βουρλιώτη Σάββα Παπαγρηγοριάδη, που υπήρξε το αγλάισμα του Μικρασιατικού Ελληνισμού, εκφώνησε τον επικήδειο λόγο γι’ αυτόν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου ΝΦ (Παναγίτσα) στις 25 Αυγούστου 1951, λέγοντας μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: “… Ο νεκρός του οποίου θρηνούμεν τον θάνατον υπήρξεν απλούς, απέριττος, λιτός, ευγενής και εξαϋλωμένος στη ζωή, μεγάλος όμως στο πνεύμα και στην ψυχή. … Άγνωστα υπήρξαν δι’ αυτόν τα ανθρώπινα πάθη … Έμεινεν άτρωτος από αυτά εις όλην του την ζωήν. … Εσπούδασε εις την Θεολογικήν Σχολήν της Χάλκης την θεολογίαν και εις Παρισίους τας πολιτικάς επιστήμας και τα νομικά. … Βρέθηκε μέσα στας φλόγας της πυρπολημένης Σμύρνης που έφθασαν μέχρι εβδόμου ουρανού, ήκουσε με πόνον και σπαραγμόν ψυχής τας οιμωγάς των σφαζομένων αδελφών μας και είδε την φοβεράν τραγωδίαν με τα μάτια του. … Το 1923 πολιτευθείς εν Ελλάδι εξελέγη βουλευτής Αθηνών και ως τέτοιος υπήρξε … εισηγητής ορθών … ιδεών και νομοθέτης άριστος και δίκαιος. … ως εκκλησιαστικός ρήτωρ [υπήρξε] εφάμιλλος των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας. Υπήρξε η δόξα του αλύτρωτου Ελληνισμού … ιδιαιτέρως των συμπατριωτών του Βουρλιωτών, οι οποίοι ησθάνοντο υπερηφάνια δι’ αυτόν. … Αείμνηστε Σάββα ιστάμεθα με δέος με οδύνην και με συγκίνησιν προς της σεπτής σορού σου, και κλίνομεν ευλαβικά το γόνυ δια να σε διαβεβαιώσωμεν όσον δι’ ημάς δεν απέθανες ποτέ. Ημείς οι φίλοι σου, οι μαθηταί σου και οι συμπατριώται σου, όσοι σε εγνωρίσαμεν, όσοι σε αγαπήσαμεν, όσοι σε ελατρεύσαμεν, δεν θα σε λησμονήσωμεν ποτέ. … Η ζωή σου, ο ενάρετος και ηθικός σου βίος και η χριστιανική σου αγωγή και αγάπη θα αποτελέσουν δι’ ημάς παράδειγμα προς μίμησιν και ο θάνατός σου αφετηρία νέων ευγενών αγώνων της αρετής και του καθήκοντος. Ας είναι αιωνία σου η μνήμη.

Ο Ιωάννης Μογγογιάνης ενδιαφέρθηκε ευθύς εξ αρχής για τα προβλήματα του Μικρασιατοπροσφυγικού Συνοικισμού της ΝΦ, συμμετέχοντας μαζί με άλλους σε συλλογικές προσπάθειες λύσεων γι’ αυτά, πρωτίστως στη Λαϊκή Επιτροπή όπου είχε εκλεγεί και αυτός από τη Γενική Συνέλευση των Κατοίκων προς σύνταξιν Υπομνήματος με τα αιτήματά τους και την υποβολή του στην Κυβέρνηση, τους πρόσφυγες βουλευτές (μεταξύ των οποίων και ο Φιλαδελφειώτης βουλευτής Πάνος Διαμαντόπουλος, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής των προσφυγικών ζητημάτων) και τον υπουργό Προνοίας Μιχαήλ Κύρκο.

Ο Ιωάννης Μογγογιάννης, βουλευτής των Φιλελευθέρων, εκλεγείς στις εκλογές του Ιανουαρίου 1936, είχε ταχθεί υπέρ του Συμφώνου Σκλάβαινα-Σοφούλη, έχοντας δηλώσει: “… η Συμφωνία είναι εξυπηρετική και πρέπει να εφαρμοσθή. Ποιος είναι εναντίον των λαϊκών ελευθεριών; Ποιος δεν θέλει να καταλυθή το καθεστώς της χαφιεδοκρατίας, να φτηνήνει το ψωμί, αφού όλοι κατά 95% είμεθα βιοπαλαισταί; Εάν το Κόμμα των Φιλελευθέρων εψήφισεν τον Νόμον του Ιδιωνύμου δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον καταργήσει. Ο Νόμος αυτός κατά την περίοδο της [Κονδυλικής] Κοσμογονίας και του Αντιβενιζελικού Κράτους έπληξε όχι μόνο τους κομμουνιστάς, αλλά και τους φιλελευθέρους. Αρκετοί φιλελεύθεροι πολίται εδεινοπάθησαν εις τα ξερόνησα μαζί με τους κομμουνιστάς κατά την σκοτεινήν εκείνην εποχήν. Ιδού διατί ευρίσκω εξυπηρετικήν την Συμφωνίαν και νομίζω ότι πρέπει να εφαρμοσθή προς το συμφέρον του λαού”.

Στις εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946 ο Ιωάννης Μογγογιάννης εξελέγη και πάλι βουλευτής του Κόμματος των Φιλελευθέρων, χαρακτηρισθείς τότε “κόκκινος βουλευτής” εξαιτίας των προσπαθειών του να σώσει από τους τόπους της εξόντωσης, τα νησιά της εξορίας, ένα πλήθος αγωνιστών.

Στις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950 ο Ιωάννης Μογγογιάννης, πολιτευθείς και πάλι με το Κόμμα των Φιλελευθέρων, δεν εκλέχθηκε, ενώ εκλέχθηκε στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951 με την ΕΠΕΚ. Πέθανε σε ηλικία 55 χρόνων.

Κώστας Π. Παντελόγλου