Image

Είναι νόμιμη η απόφαση του δημάρχου για απευθείας ανάθεση της απολύμανσης των κάδων σε ιδιώτη;

Όποιος έχει μάτια, βλέπει τι έγινε στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 11/5/2020. Όμως θα θέσουμε στη δημόσια συζήτηση ένα χρήσιμο ερώτημα που δεν έχει τεθεί: Ακολούθησε νόμιμη διαδικασία η δημοτική αρχή για να φτάσει στην απόφαση του δημάρχου για απευθείας ανάθεση της απολύμανσης των κάδων της καθαριότητας σε ιδιώτη;

Ας ρίξουμε σήμερα μια ματιά σε μια μόνο πτυχή του θέματος, στην Τεχνική Έκθεση και την Τεχνική Περιγραφή της προκήρυξης που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου στις 7/5/2020, κι ας επισημάνουμε ορισμένα αξιοσημείωτα:

Η Τεχνική Έκθεση και η Τεχνική Περιγραφή της προκήρυξης υπογράφεται από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αργύρη Καραντάνη. Την Τεχνική Περιγραφή θεωρεί η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών κ. Μαρία Λεβεντάκη. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, ο κ. Καραντάνης υπηρετεί στο Τμήμα Προμηθειών και ανήκει στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Α’.

Έχει ο κ. Καραντάνης ως ΔΕ Προσωπικού Η/Υ την απαραίτητη γνώση για να συντάσσει τεχνικές εκθέσεις για ζητήματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο της υπηρεσίας καθαριότητας; Και αν ναι, έχει την αρμοδιότητα να το κάνει; Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 352/Β/09-02-2017)) το Τμήμα Προμηθειών “διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις”. Επομένως στις υποχρεώσεις του κ. Καραντάνη και του Τμήματος που υπηρετεί ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, να συνεργαστεί με την Καθαριότητα για την κατάρτιση των προδιαγραφών της προκήρυξης.

Πώς τεκμαίρεται η συνεργασία των Προμηθειών με την Καθαριότητα; Στην Τεχνική Έκθεση του κ. Καραντάνη αναφέρονται δύο φερόμενα ως έγγραφα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού, τα οποία, κατά τη διατύπωση του υπογράφοντος υπαλλήλου, “δηλώνουν τους λόγους για τους οποίους αδυνατεί η υπηρεσία να καλύψει τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση του COVID-19”. Το ένα έγγραφο δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου και έχει τη μάλλον μυστηριώδη ένδειξη “Δ.Υ.”. Το δεύτερο έγγραφο είναι το δημοσιοποιημένο υπ’ αριθμ. 8306/16-4-2020 με την υπογραφή του αντιδημάρχου Μιχάλη Κουτσάκη. Όμως αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού, όπως αναφέρει ο κ. Καραντάνης στην Τεχνική Έκθεση. ΔΕΝ αναφέρεται η Διεύθυνση ως αποστολέας, ΔΕΝ αναφέρεται αρμόδιος υπάλληλος, ΔΕΝ υπογράφεται από κάποιον υπάλληλό της, ενώ ο υπογράφων κ. Κουτσάκης το κοινοποιεί προς την ίδια τη Διεύθυνση Καθαριότητας, πράγμα που πιθανότατα (λέω εγώ τώρα) δεν θα ήταν απαραίτητο αν το είχε συντάξει η ίδια.

Επιπλέον, ο κ. Καραντάνης έχει μεταφέρει μόνο το ένα σκέλος της αιτιολόγησης του κ. Κουτσάκη για την ανάγκη απευθείας ανάθεσης – ο αντιδήμαρχος είχε αναφέρει και το γεγονός ότι “τα δύο πλυντήρια κάδων ήταν παροπλισμένα λόγω βλάβης, πρόσφατα επισκευάστηκε το ένα, δεν δύναται να πλυθούν και να απολυμανθούν εγκαίρως όλοι οι κάδοι της πόλης”. Τίθεται το ερώτημα αν συνιστά αυτή η απαλοιφή μέριμνα για την κατάρτιση των κατάλληλων προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση ή πλημμελή άσκηση καθήκοντος; Και πόθεν προέκυψε – έδωσε κάποιος πολιτικός προϊστάμενος την εντολή ή πρόκειται για υπηρεσιακή εκτίμηση του υπαλλήλου ΔΕ Η/Υ των Προμηθειών ότι ήταν έωλος ο ισχυρισμός του ο κ. Κουτσάκη για τα πλυντήρια;

Έχει αρμοδιότητα ο κ. Κουτσάκης να αιτιολογεί ο ίδιος τις τεχνικές ανάγκες της υπηρεσίας στην οποία προΐσταται πολιτικά κατ’ ανάθεση του δημάρχου; Κάτι τέτοιο δεν ισχύει ούτε για τους αντιδημάρχους, ούτε για τον δήμαρχο – καλώς ή κακώς είναι “νόμος του κράτους”, που θα έλεγε και μια έμμισθη ψυχή, ότι οι υπάλληλοι έχουν αρμοδιότητες, δικαιοδοσία και βεβαίως ευθύνες που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων τους. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 352/Β/09-02-2017), στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού και ειδικότερα του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών περιλαμβάνονται και οι εξής: “20. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες κάθε είδους εξοπλισμού και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών. Οι εν λόγω μελέτες συνυπογράφονται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης. 21. Διενεργεί έρευνα αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Τμήμα και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας”.

Μια ματιά στις πρόσφατες απευθείας αναθέσεις της ίδιας δημοτικής αρχής (για να μην πάμε σε προηγούμενες δημοτικές αρχές ή σε άλλους δήμους) ξεκαθαρίζει την εικόνα. Την Τεχνική Έκθεση για την απευθείας ανάθεση του έργου “Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού διαχείρισης αιτημάτων δημοτών για καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό” υπογράφει στις 26 Μαρτίου 2020 ο κ. Κωνσταντίνος Ψαλίδας, ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού, ενώ την Τεχνική Περιγραφή θεωρεί ο Προϊστάμενος της ίδιας Διεύθυνσης κ. Σπύρος Ντιούδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Κατόπιν, δημοσιεύεται η πρόσκληση με την υπογραφή του αντιδημάρχου Οικονομικών. Την Τεχνική Έκθεση για το “Πλύσιμο-Γρασάρισμα οχημάτων & μηχανολογικού εξοπλισμού Υπηρεσίας Καθαριότητας” (12/2/2020), το ίδιο. Ακόμη και την Τεχνική Έκθεση για την απευθείας “Προμήθεια ρολογιού παρουσίας προσωπικού σε αμαξοστάσιο”, πάλι τα στελέχη της Καθαριότητας την υπογράφουν. Άλλες απευθείας αναθέσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλες υπηρεσιών, διεκπεραιώνονται βεβαίως από το Τμήμα Προμηθειών, όμως οι τεχνικές τους προδιαγραφές διατυπώνονται και υπογράφονται από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση τμήμα. Τι έγινε ξαφνικά και ένας υπάλληλος ΔΕ του Τμήματος Προμηθειών παίρνει πάνω του αποφάσεις που σε άλλες περιπτώσεις υπογράφουν υπάλληλοι ΤΕ και ΠΕ της Καθαριότητας;

Ας συνοψίσουμε: Βρισκόμαστε ενώπιον μιας όχι εξαιρετικά επείγουσας, αλλά πάγιας και διαρκούς ανάγκης που αφορά αναμφιβόλως ζήτημα δημόσιας υγείας· η ίδια η κατοχή των οχημάτων πλυντηρίων από τον δήμο αποδεικνύει ότι η κατάσταση δεν είναι επείγουσα· η δημοτική αρχή έχει αποφασίσει μια λύση της αρεσκείας της· οι αρμόδιοι υπάλληλοι φαίνεται πως διαφωνούν βάσει της εκτέλεσης των κατά νόμον καθηκόντων τους· η δημοτική αρχή αγνοεί τις απόψεις της υπηρεσίας, επικαλείται άσχετες διατάξεις και κάνει ό,τι της φαίνεται πιο βολικό και συμφέρον, παρακάμπτοντας τους αρμόδιους υπαλλήλους που δεν βάζουν την υπογραφή τους. Κατά τη διαδικασία, εκθέτει τους υπαλλήλους του Τμήματος Προμηθειών που φαίνονται πιο δεκτικοί στις πιέσεις του δικού τους αντιδημάρχου. Όπως ξέρουμε, αυτό δε συμβαίνει για πρώτη φορά (υπόθεση Κανταρέλη-Σγουράκη, υπόθεση Κλοκίτη).

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: στις 22/4 το γραφείο τύπου του δήμου εξέδωσε δελτίο όπου συμπεριλαμβάνεται η δήλωση του αντιδημάρχου Κουτσάκη ότι “Η διεύθυνση καθαριότητας πέραν της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (πράσινοι, μπλέ κάδοι), διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις παρακάτω εργασίες: Πλύσιμο και απολύμανση κάδων […]”. Ο ίδιος ο κ. Κουτσάκης, στις 16/4 δήλωνε υπηρεσιακώς ότι “δεν δύναται [sic] να πλυθούν και να απολυμανθούν εγκαίρως όλοι οι κάδοι της πόλης”. Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσουμε το δελτίο τύπου παρά ψευδές;

Αυτή είναι, αγαπητοί αναγνώστες, η διοίκηση Βούρου-Κωνσταντινίδη-Κοπελούσου (αρμόδιοι αντιδήμαρχοι γι’ αυτό το θέμα: Ηλίας Τάφας, Μιχάλης Κουτσάκης). Κι αν δεν την θέτει κανείς προ των ευθυνών της σε όλα τα επίπεδα, τέτοια θα παραμείνει…

π.