Image

Τι περιλαμβάνει ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το γήπεδο Μελισσανίδη;

xorafiΑρκετή δημοσιότητα πήρε την περασμένη εβδομάδα το γεγονός ότι τέθηκε από την Περιφέρεια Αττικής σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το γήπεδο Μελισσανίδη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για την ώρα, όμως, κανείς δεν έχει ενημερώσει υπεύθυνα την κοινή γνώμη για το περιεχόμενό της. Ας δούμε, λοιπόν, καταρχάς, τι περιλαμβάνεται στον φάκελο. Αναμφίβολα, η δημοσιοποίηση του περιεχομένου του φακέλου θα έπρεπε να έχει γίνει από τις αρμόδιες αρχές, αλλά κι απ’ όσους ακόμη ατομικά ή συλλογικά ενδιαφέρονται για το δημόσιο διάλογο επί του ζητήματος:

1. “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλεδέλφεια (sic) Αττικής. Τεχνική Έκθεση”, Ομάδα Μελετητών: Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες, Δ. Οικονόμου & Συνεργάτες (482 σελίδες)

2. Παράρτημα Α: Φωτογραφική τεκμηρίωση (14 σελίδες)

3. Παράρτημα Β: Συνημμένα έγγραφα

α. Ν. 4277/14, “Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ Α 156/1-8-2014 (96 σελίδες)

β. Θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, “Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου επί των οδών Φωκών, Καππαδοκίας και Ατταλείας του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Αττικής, Φεβρουάριος 2014, υπογεγραμμένο από τον πολιτικό μηχανικό Μιχάλη Αθανασόπουλο

γ. Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Β’ ΕΠΚΑ/28985/17271/874/13-02-2014 έγγραφο της Β’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προς την Δικέφαλος 1924 Α.Ε. (1 σελίδα)

δ. Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/1η ΕΒΑ/28919/17237/900/10-02-2014 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων προς την Δικέφαλος 1924 Α.Ε. (1 σελίδα)

ε. Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕἜΝΜΑ/28895/3487/659/18-02-2014 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής προς την Δικέφαλος 1924 Α.Ε. και τον Αργυρόπουλο Δημήτριο (1 σελίδα)

στ. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΕΝΜΑ/98959/11337/2145/17-04-2014 απόφαση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής με θέμα “Έγκριση της μελέτης Ανέγερσης Κέντρο Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού “Αγία Σοφία” επί των οδών Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών στη Νέα Φιλαδέλφεια” (2 σελίδες)

ζ. ΦΕΚ/Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων 33/13-02-2012, που περιλαμβάνει τις αποφάσεις χαρακτηρισμού ως μνημείων τμημάτων των πρώην εργοστασίων “Βαμβακουργία” και “Μπριτάννια” (8 σελίδες)

η. Το υπ’ αριθ. 11884/16-7-2014 έγγραφο της Δημάρχου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Ευτυχίας Γαϊτανά-Αποστολάκη προς την Δικέφαλος Α.Ε. (1 σελίδα)

θ. Το υπ’ αριθ. 11923/12-9-2014 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς την Δικέφαλος 1924 (1 σελίδα)

ι. Το υπ’ αριθ. 14612/4-11-2014 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς την Δικέφαλος 1924 ΑΕ Κέντρο Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού (2 σελίδες)

ια. Το υπ’ αριθ. 53814/9-9-2014 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς την Δικέφαλος 1924 ΑΕ (1 σελίδα)

ιβ. Το υπ’ αριθ. 270110189/23-9-2014 έγγραφο της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής ΑΕ προς την Δικέφαλος 1924 ΑΕ (1 σελίδα)

ιγ. Βεβαίωση της εταιρείας “Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ” ότι δύναται να ανακυκλώσει τα 100.000 κυβικά μέτρα μπάζων που αναμένεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου (1 σελίδα)

ιδ. Υπεύθυνη δήλωση του πολιτικού μηχανικού Δημήτριου Αργυρόπουλου ότι έχει δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο “Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής” (1 σελίδα)

ιε. Αντίγραφο του πτυχίου μελετητή του πολιτικού μηχανικού Δημήτριου Αργυρόπουλου που ισχύει από τις 29/11/2013 ως τις 29/11/2023 (1 σελίδα)

4. Παράρτημα Γ: Υποστηρικτικές μελέτες και στοιχεία

α. “Τεχνική έκθεση ισοζυγίου πρασίνου του νέου γηπέδου της ΑΕΚ”, NERCO – Ν. Χλύκας & Συνεργάτες ΑΕΜ (41 σελίδες)

β. “Συμπληρωματική τεχνική έκθεση σχετικά με το πολεοδομικό καθεστώς του πεζοδρόμου βορείως του δημιουργούμενου κέντρου ΑΕΚ”, Δημήτρης Οικονόμου, Αρχιτέκτονας Μηχ. Διπλ. ΕΜΠ, Καθ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

γ. “Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια, Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων”, Οκτώβριος 2014 (38 σελίδες και 2 πίνακες και 13 σχέδια)

δ. Τεχνική Έκθεση οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης, Οκτώβριος 2014 (26 σελίδες και 13 σχέδια του έργου)

ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου “Ταπείνωση και Κάλυψη τμήματος οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια”, Σεπτέμβριος 2014, Δρόμος Σύμβουλοι Μελετητές ΕΠΕ (239 σελίδες και 15 σχέδια)

5. Παράρτημα Δ: Χάρτες και σχέδια

α. Χάρτης προσανατολισμού, περιοχή μελέτης, κλίμακα 1:50.000

β. Τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακα 1:500

γ. Χάρτης θεσμοθετημένων χρήσεων γης

δ. Χάρτης υφιστάμενων χρήσεως γης

ε. Σχέδιο συνδέσεων με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας

Ο “Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας” θα επανέλθει επί των ζητημάτων που ανακύπτουν από την ΜΠΕ για το γήπεδο Μελισσανίδη.

π.