Σχετικά με την μείωση του κόστους παραγωγής, ώστε να γίνομε ανταγωνιστικοί (1962)

Στην μελέτη του με τίτλο “Η θανάσιμη περίπτυξις της Κοινής (Ευρωπαϊκής) Αγοράς” – στην οποία αρκετές φορές έχω αναφερθεί στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” – ο μαρξιστής επιστήμονας και πολιτικός Νίκος Κιτσίκης, βουλευτής Αθηνών της προδικτατορικής ΕΔΑ (της Αριστεράς της Νιότης μας), έχει συν τοις άλλοις αναφερθεί και στο θέμα του σημερινού τίτλου, γράφοντας τα παρακάτω σημειούμενα:

“… οι υποστηρικταί της συνδέσεως (με την Κοινήν Ευρωπαϊκήν Αγοράν) τονίζουν ότι αναγκαίαν προϋπόθεσιν δια την επιβίωσίν μας αποτελεί η υποβίβασις του κόστους της βιομηχανικής παραγωγής δια να γίνωμεν ανταγωνιστικοί.

Τον υποβιβασμόν όμως του κόστους της παραγωγής τον θέλουν να πραγματοποιηθή με: 

“Άρσιν επιβαρύνσεως του κόστους που επεβλήθη εν ονόματι της “κοινωνικότητας” και της “αλληλεγγύης” των πολιτών προς εξυπηρέτησιν κοινωνικών κατά το μάλλον ή ήττον σκοπών ή προς δημιουργίαν πόρων προωρισμένων να ανακουφίσουν τάξεις τινάς του Ελληνικού κοινωνικού συνόλου”, 

όπως κατά λέξιν γράφει ο κ. Λ. Κανελλόπουλος (των βιομηχάνων).

Με το αυτό πνεύμα εδημοσίευσαν σειράν άρθρων το “Βήμα” και η “Βιομηχανική Επιθεώρησις”, η οποία στο τεύχος του Απριλίου 1961, σελ. 25, ζητεί:

“Να καταργηθούν αι πάσης φύσεως επιβαρύνσεις των παραγομένων προϊόντων, ως εισφοραί στρατεύσεως, εργατικής εστίας, επαγγελματικού κινδύνου”.

Όλοι οι συνδεόμενοι με το μέγα κεφάλαιον ζητούν την κατάργησιν των εισφορών υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων (φόροι υπέρ τρίτων), δηλαδή αξιούν να λύσουν το πρόβλημα του κόστους των Ελληνικών προϊόντων οι εργαζόμενοι με τας απολαβάς της πείνας, να στερηθούν των συντάξεων, της ιατρικής περιθάλψεως και βοηθημάτων που τους παρέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία, δια να εξασφαλίσουν τας τιμάς που συμφέρουν στους μεγαλοβιομηχάνους. Αυτοί, φυσικά, δεν δέχονται να υποβληθούν εις καμμίαν θυσίαν κερδών δια να επιτύχουν χαμηλόν κόστος.

Πρέπει ο εξαθλιωμένος Έλλην εργάτης με τα εξευτελιστικά ημερομίσθια ν’ αντιληφθή το πατριωτικόν του καθήκον και να θυσιασθή δια να επιτευχθή το χαμηλόν κόστος! Ήδη η αρχή της μεταφοράς των βαρών από την οικονομικήν ολιγαρχίαν εις τους ώμους των εργαζομένων έγινεν τον παρελθόντα Απρίλιον με την επιψήφισιν από της Βουλής (των Ελλήνων) του νόμου περί εξαγωγικού εμπορίου. Θα επακολουθήση συντόμως σειρά τοιούτων μέτρων”.

Κώστας Π. Παντελόγλου