Δύο παράγραφοι του Σχέδιου Νομοθετικής Ρύθμισης όσον αφορά το Γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, οι οποίες πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα!

3
λεπτά ανάγνωσης

Πριν συνεχίσω με το Δάσος της Νέας Φιλαδέλφειας στο Σχέδιο Νομοθετικής Ρύθμισης όσον αφορά το Γήπεδο της ΑΕΚ στην πόλη μας, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή όλων σε δύο παραγράφους του Σχεδίου αυτού οι οποιες, κατά την γνώμη μου, πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα!

Η μία παράγραφος είναι η υπ’ αριθμόν 2, κατά την οποία:

Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης της παραγράφου 1, και των ειδικότερων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο με την σύμβαση της παραγράφου 3, το τελευταίο δύναται να αποδέχεται δωρεές ή χορηγίες από τρίτους, να εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτους, να συμβάλλεται με αυτούς και εν γένει να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια που συντείνει στην εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 1. …”

Η δεύτερη παράγραφος είναι η υπ’ αριθμόν 3, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

“Επίσης, για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης και την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των συμβαλλομένων, περιλαμβανομένης και της ανέγερσης, συμπλήρωσης, αναβάθμισης και επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων, ο οικείος Δήμος, η οικεία Περιφέρεια, Ιδρύματα, το Δημόσιο ή άλλοι φορείς του Δημόσιου Τομέα… δύνανται να υπογράφουν με το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ειδικές προγραμματικές συμβάσεις αθλητικής ανάπτυξης, στις οποίες ορίζεται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το τυχόν χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι εισφορές, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και η διάρκεια αυτής και κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση, εφαρμογή, διαχείριση και λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης. …”

Τι προκύπτει από το συνδυασμένο διάβασμα των δύο αυτών παραγράφων;

Κατά την γνώμη μου, προκύπτει πως οι ιθύνοντες της ΑΕΚ αυτής της περιόδου δεν έχουν την οικονομική επάρκεια για να κάνουν πράξη τα όσα επιδιώκουν, ή και αν την έχουν δεν την διαθέτουν αυτή την επάρκεια για την εκπλήρωση του σκοπού. Και έτσι στρέφονται προς τρίτους στους οποίους θα εκχωρήσουν δικαιώματα και υποχρεώσειςΣτρέφονται και προς το καθημαγμένο Ελληνικό Δημόσιο σε όλες τις μορφές του, αλλά και σε Ιδρύματα για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης, περιλαμβανομένης, εκτός της ανέγερσης, και της “συμπλήρωσης, αναβάθμισης και επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων”.

Ας προσεχθούν τα εντός εισαγωγικών, είναι οι λέξεις που “σπέρνονται”, όπως λέγαμε το Σάββατο (1.3.2014), για να “θερίσουν” τα συμφέροντα, όταν τους χρειασθεί.

Αμ η εκχώρηση δικαιωμάτων της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ 1924 σε τρίτους δεν παραείναι δύσκολο να την καταπιεί αδιαμαρτύρητα η πόλη μας; Κινδυνεύει να βρεθεί με αφέντη στο κεφάλι της, και μάλιστα αυτός να μην είναι η ΑΕΚ.

Και κάτι ακόμα για σήμερα: Γιατί στις δυο αυτές παραγράφους χρησιμοποιείται ο όρος “το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο” και όχι “η Ερασιτεχνική ΑΕΚ 1924”;

Κώστας Π. Παντελόγλου