Image

Ένα διάβημα του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος (Κ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) προς προστασίαν των ελληνικών πληθυσμών της Μικρασίας και των αιχμαλώτων εις χείρας του Κεμαλικού στρατού

kordatosΈνα δημοσίευμα της εφημερίδος “Ριζοσπάστης” καταχωρώ σήμερα στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” – είναι δημοσίευμα της 28ης Αυγούστου 1922 και αναφέρεται σ’ ένα διάβημα προς επίτευξιν του σκοπού που σημειώνεται στον τίτλο του σημερινού γραφτού.

Σε ποιους έγινε το διάβημα, ποιος το υπογράφει, ας πληροφορηθούμε διαβάζοντας όσα αμέσως παρακάτω καταχωρώ:

“Η Διοίκησις του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος πολλάκις είχεν ενδείξεις περί του δυνατού μιας Ελληνοτουρκικής Συνεννοήσεως, η οποία θα απεσόβει πολλάς από τας σημερινάς συμφοράς και πάντως θα εξησφάλιζε σοβαρωτάτας εγγυήσεις υπέρ των Ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Επί τη βάσει των ενδείξεων τούτων επεζήτησε πολλάκις να πείση την Κυβέρνησιν περί της ανάγκης της τοιαύτης συνεννοήσεως και του τοιούτου προσανατολισμού της πολιτικής της, αλλ’ η Κυβέρνησις Γούναρη όχι μόνον δεν ηθέλησε να δώση προσοχήν εις τας υποδείξεις ταύτας, αλλά και επανειλημμένας απ’ ευθείας προτάσεις των Σοβιέτ συστηματικώς απέκρουσε, δια να φανή ευχάριστος προς τους Γάλλους ιμπεριαλιστάς.

Ήδη η Διοίκησι του Κόμματος, κατόπιν της δημιουργηθείσης εξ υπαιτιότητος της Κυβερνήσεως καταστάσεως, εθεώρησε καθήκον της ν’ απευθυνθή απ’ ευθείας τόσον προς τα Κομμουνιστικά Κόμματα της Ευρώπης, όσον και προς την Σοβιετικήν Ρωσσίαν δια της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας, όπως ζητήση την επέμβασίν των υπέρ των θυμάτων της παράφρονος πολιτικής των Ελληνικών Κυβερνήσεων.

Ούτω χτες συνέταξε τα κάτωθι τηλεγραφήματα αξιώσασα από τον Υπουργόν Εξωτερικών να επιτραπή η ελευθέρα αποστολή των:

Βασίλειον Κολάρωφ, Δικηγόρον,
Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Βουλγαρίας και της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας
Συντικάλεμ Ντομ. Σόφιαν

Εν ονόματι των εργατών και των χωρικών της Ελλάδος, επιστρατευμένων και μη, σας παρακαλούμεν να μεταβιβάσητε τηλεγραφικώς προς το Γραφείον της εν Μόσχα Κομμουνιστικής Διεθνούς την αίτησίν μας, ην παρακαλούμεν να υποστηρίξητε με όλον το κύρος της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας, ης είσθε Γραμματεύς, όπως επέμβρη αύτη παρά τη Ρωσική Σοβιετική Κυβερνήσει, ίνα αύτη, ισχυρός παράγων εν Ανατολή και μόνη εγγύησις των καταπιεζομένων λαών, λάβη υπό την προστασίαν της τους πάσχοντας εργατικούς και αγροτικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας, θύματα της εγκληματικής πολιτικής των αστικών Ελληνικών Κυβερνήσεων και των Ευρωπαίων ιμπεριαλιστών και εκτεθειμένους σήμερον εις τον κίνδυννον της εκδικήσεως του νικητού, ως επίσης ενδιαφερθή και περί της τύχης των αιχμαλώτων μας εργατών και χωρικών των εις χείρας του Κεμαλικού στρατού. Αναμένομεν την απάντησιν της Διεθνούς.

Γραμματεύς Κομμουνιστικού Κόμματος
Ι. Κορδάτος

Κεντρικήν Επιτροπήν Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος
Εφημερίδα “Ουμανιτέ”
Παρισίους

Το Σοσιαλεργατικόν Κομμουνιστικόν Κόμμα της Ελλάδος εν ονόματι του προλεταριάτου πόλεων και χωρίων, επιστρατευμένου και μη, σας παρακαλεί ίνα επέμβητε παρά τη υμετέρα Κυβερνήσει, όπως ασκήση αύτη την επιρροήν της δια να τεθή το ταχύτερον τέρμα εις τον εν Μικρά Ασία πόλεμον και διασωθούν από τους κινδύνους εις τους οποίους είναι εκτεθειμένοι οι Ελληνικοί αγροτικοί και εργατικοί πληθυσμοί και αι άλλαι μειονότητες, θύματα της εγκληματικής πολιτικής των αστικών Ελληνικών Κυβερνήσεων, τυφλών οργάνων των ιμπεριαλιστών και κεφαλαιοκρατών της Ευρώπης. Το Ελληνικόν Σοσιαλεργατικόν Κόμμα, καταπολεμήσαν πάντοτε δριμύτατα την ιμπεριαλιστικήν πολιτικήν των Ελληνικών αστικών κομμάτων, δικαιούται να ζητήση σήμερον την υποστήριξιν των αδελφών Σοσιαλιστικών Κομμάτων και την προστασίαν των θυμάτων της πολιτικής ταύτης.

Ι. Κορδάτος

Το δημοσίευμα αυτό της εφημερίδος “Ριζοσπάστης” έχει βρει την θέση του στον πρώτο τόμο των Επισήμων Κειμένων του Κομμουνιστικού Κόμματος (Εκδόσεις “Σύγχρονη Εποχή”, Αθήνα, 1974), απ’ όπου και το έλαβα προς καταχώρησιν στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας”, συνοδεύεται δε και από την ακόλουθη σημείωση:

Σε συνέχεια των κειμένων αυτών ο “Ριζοσπάστης δημοσιεύει την παρακάτω πληροφορία: “Όμοιον τηλεγράφημα απεστάλη και προς τα εργατικά και κομμουνιστικά κόμματα της Ιταλίας και της Αγγλίας. Επίσης η Γενική Συνομοσπονδία των Εργατών απέστειλε προς τας Γενικάς Συνομοσπονδίας Ιταλίας, Γαλλίας και Αγγλίας τηλεγραφήματα υπό το αυτό πνεύμα”.

Κώστας Π. Παντελόγλου

1 Comments Text