Ο Δήμος είναι εξουσία!

(Ποιοι είναι άξιοι και ικανοί από τους εκλεγμένους στους Δήμους – Για τον έλεγχο των δημοεκλεγμένων από τον λαό και την δημολαϊκή συνεργασία)

Ο Δήμος είναι εξουσία!

Δεν είναι ένας ακόμη σύλλογος της πόλης ή του χωριού.

Δίνει λύσεις, έστω και σε μερικά μόνο προβλήματα, όσο περιορισμένα μέσα και αν έχει, διεκδικώντας πάρα πέρα – παλεύοντας και να τις κατοχυρώσει – δυνατότητες για αποτελεσματικότερη και πιο εκτεταμένη δραστηριότητα σε όφελος των λαϊκών στρωμάτων.

Οι εκλεγμένοι στους Δήμους ασκούν εξουσία!

Έχουν μηχανισμό στα χέρια τους· εργάτες, υπαλλήλους, υπηρεσίες, ιδρύματα, επιχειρήσεις…

Έχουν οικονομικά και περιουσία στα χέρια τους· τέλη, φόρους, δικαιώματα, ορισμένα ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό, δάνεια, οικόπεδα, οικοδομές, κληροδοτήματα, βοσκοτόπους, ορισμένες δασικές ή και καλλιεργήσιμες εκτάσεις…

Έχουν μηχανήματα, εργαλεία, αυτοκίνητα…

Προγραμματίζουν, προϋπολογίζουν, φτιάχνουν έργα, κάνουν προμήθειες, προσλαμβάνουν και απολύουν εργάτες και υπαλλήλους, πληρώνουν ημερομίσθια, μισθούς και εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, λογοδοτούν στον λαό…

Οι εκλεγμένοι στους Δήμους ασκούν εξουσία! Όχι όμως ανεμπόδιστη εξουσία, εξουσία μετ’ εμποδίων, τα οποία θέτει η κυβερνητική εξουσία, η εξουσία της ευρωπαϊκής ένωσης, αλλά και η παγκόσμια διακυβέρνηση.

Άξιοι και ικανοί, από τους εκλεγμένους στους Δήμους, είναι εκείνοι που διεκδικούν από τις υπέρτερες των Δήμων εξουσίες (κυβερνητική, ευρωπαϊκή, παγκόσμια) τα οικονομικά που αυτές τους απομυζούν και τις αρμοδιότητες που τους σφετερίζονται, ώστε να ασκούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα λαϊκά στρώματα των περιοχών τους την διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων.

Άξιοι και ικανοί, από τους εκλεγμένους στους Δήμους, είναι εκείνοι που δεν εκχωρούν ούτε στις υπέρτερες των Δήμων εξουσίες, ούτε βεβαίως στους ιδιώτες είτε αρμοδιότητές τους είτε οικονομικά τους, είναι εκείνοι που αντίθετα διεκδικούν επαναπατρισμό αρμοδιοτήτων και πόρων που τους αφαιρέθηκαν από τις υπέρτερες εξουσίες και τους ιδιώτες σε μια μακρά διαδρομή χρόνων, είναι εκείνοι τέλος που αποτελεσματικά και όχι αναποτελεσματικά ασκούν την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, όσων σήμερα ο συσχετισμός των δυνάμεων έχει περισώσει στην αρμοδιότητά τους με τα γλίσχρα οικονομικά που διαθέτουν, διεκδικώντας από τον κυβερνητικό προϋπολογισμό καθώς και τους προϋπολογισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης και της παγκόσμιας διακυβέρνησης την αύξησή τους.

Για να δει ο Δήμος καλύτερες μέρες, εκτός από άξιους και ικανούς εκλεγμένους στον Δήμο κατά τον τρόπο που παραπάνω προσδιόρισα, χρειάζεται να δυναμώσει ο έλεγχός τους από τον λαό. Η καθημερινή πρακτική των Δημοεκλεγμένων οφείλει να το προωθεί αυτό.

Η πλατειά πληροφόρηση των δημοτών, ο δημοκρατικός διάλογος για τα δημοτικά προβλήματα συντελούν στον έλεγχο από τον λαό. Πρέπει να πραγματώνονται συχνά και υπεύθυνα· προφορικά στις συνοικιακές συνελεύσεις και στις συνελεύσεις των εργαζόμενων στον Δήμο και γραφτά στο Ενημερωτικό Δελτίο και σ’ άλλες εκδόσεις· τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και όσα η σύγχρονη τεχνολογία έχει δημιουργήσει πρέπει και αυτά να χρησιμοποιούνται.

Η συνεργασία με τα συνοικιακά συμβούλια, τις ποικίλου χαρακτήρα λαϊκές οργανώσεις της περιοχής, και τις οργανώσεις των εργαζόμενων στον Δήμο, στις συμβουλευτικές συσκέψεις, στις δημόσιες συζητήσεις, στο κέντρο μελετών, στα συνέδρια για τα ζητήματα της περιοχής, δίνει σοβαρές δυνατότητες όχι μόνον ελέγχου μα και επηρεασμού των δημοτικών δραστηριοτήτων από τον λαό, συγκεκριμένης λαϊκής και επιστημονικής βοήθειας στην δημοτική δουλειά.

Το πρόγραμμα έργων, ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός, ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας και ορισμένα ζητήματα σημασίας σχετικά μ’ αυτά, πρέπει ν’ αποτελούν – υποχρεωτικά – αντικείμενα της πλατειάς πληροφόρησης, του δημοκρατικού διαλόγου, της δημολαϊκής συνεργασίας.

Μια συνοπτική κατάσταση προβλεπομένων εσόδων-εξόδων, μια συνοπτική απολογιστική κατάσταση, το οργανόγραμμα των δημοτικών υπηρεσιών, στοιχεία και σκεπτικά των προτάσεων σε σχέση με τα τέλη, στοιχεία για την στελέχωση και το έργο των δημοτικών υπηρεσιών, στοιχεία και σκεπτικά των προτάσεων για δημιουργία καινούργιων δημοτικών υπηρεσιών, πρέπει να παίρνουν τον δρόμο για το σπίτι του κάθε δημότη.

Το πρόγραμμα έργων, ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός, ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, πρέπει να γίνουν αντικείμενα της αποφασιστικής – με δημοψήφισμα – αρμοδιότητας των δημοτών.

Η δυνατότητα δημοψηφίσματος και για θέμα που θα ήθελε να βάλει ένας αριθμός δημοτών πρέπει και αυτή να λαμβάνει σάρκα και οστά.

Κώστας Π. Παντελόγλου

1 Comments Text