Δημοτικά Ζητήματα 117-118

1
λεπτά ανάγνωσης

Διαβάστε στα “Δημοτικά Ζητήματα” αριθ. 117-118, Οκτώβριος 2010-Μάρτιος 2011:

● Ωρισμένα για την επέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών
προς επίτευξιν υπαγωγής των Δήμων της Ελλάδος εις
την εποπτείαν του ● Προς σχηματισμόν ή εμπλουτισμόν
Αυτοδιοικητικής Βιβλιοθήκης (1. Τοπική Αυτοδιοίκηση
Κοινωνική Πρόνοια και το Κράτος 2. Υγεία και Πόλις –
Δια της Αυτοδιοικήσεως η αρτιωτέρα και οικονομικωτέρα
οργάνωσις της Δημοσίας Υγείας 3. Βιβλιογραφικόν Αρχείον
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως – Προβληματισμοί και δραστη
ριότητες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως προς
καταπολέμησιν της Ανεργίας 4. Περί της διαδρομής
της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοικήσεως από τους αρχαίους
χρόνους μέχρι την σύγχρονη εποχή)

Κατεβάστε το σε μορφή PDF

1 Comments Text