Image

Δελτίο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος: Αναφορά στην εργασία του Κώστα Π. Παντελόγλου “Έλληνες Μηχανικοί για Νεοελληνικά Προβλήματα” .2

akropoliΌσα ακολουθούν είναι το δεύτερο μέρος του δημοσιεύματος του Δελτίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Μάιος 1987) με το θέμα του τίτλου – το μέρος αυτό περιλαμβάνει ένα από τα κείμενα της εργασίας, που είναι το ακόλουθο:

“Εκπρόσωποι των κάτωθι αναφερομένων πνευματικών Ιδρυμάτων, Σωματείων και Οργανώσεων της Χώρας, συνελθόντες εις το Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος και συζητήσαντες επί της ανάγκης προστασίας του Ελληνικού τοπίου, θεωρούν όπως συμβάλλουν δια του πνευματικού αυτών κύρους εις τον αγώνα δια την διατήρησιν και ανάπτυξιν των φυσικών καλλονών, του τοπίου εν γένει και των μνημειακών ή αρχαιολογικών τόπων της Χώρας, δια συνεχούς μερίμνης και αντιλήψεως και υποβοηθήσεως όλων των απαιτουμένων μέτρων τόσον υπό του Κράτους, όσον και υπό των δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών οργανώσεων και των ιδιωτών.

Διακηρύσσουν ότι η Ελληνική φύσις και το Ελληνικόν τοπίον αποτελούν εθνικόν θησαυρόν ανήκοντα εις το σύνολον, ο οποίος δεν πρέπει ουδέ καν να βλάπτεται και ο οποίος εν τούτοις έχει υποστή σημαντικάς καταστροφάς και δη κατά τα τελευταία έτη, τόσο από την Κατοχήν όσον και από αμέλειαν ή σφάλματα ατόμων, οργανώσεων ή ακόμη και πολιτικών ή στρατιωτικών υπηρεσιών.

Ιδιαιτέρως έχει υποφέρει το Λεκανοπέδιον της Αττικής, όπου αι ωραιότεραι ακταί και τα θαυμασιώτερα τοπία έχουν ανεπανορθώτως παραμορφωθή δια της ανορύξεως λατομείων και της εγκαταστάσεως παραπηγμάτων πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών.

Η Κηφισιά, η Εκάλη, η Γλυφάδα, η Βουλιαγμένη, ο Άγιος Ανδρέας, καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν αι ακταί του Σαρωνικού και του Ευβοϊκού, αι προσβάσεις της Πάρνηθος, έχουν καταληφθή και καταστραφή από παρομοίας εγκαταστάσεις.

Ήδη απειλούνται νέαι εισβολαί και καταστροφαί μέχρις αυτής ταύτης της κορυφής της Πάρνηθος, ήτις αποτελεί μοναδικόν πνεύμονα δια τας Αθήνας, παραμορφούται δε προσφάτως και ο Λυκαβηττός.

Ούτω το εις την Πρωτεύουσαν συγκεντρωμένον τέταρτον του πληθυσμού της Χώρας ασφυκτιά, μη δυνάμενον να πλησιάσει την περιβάλλουσαν τας Αθήνας φύσιν. Ανάλογοι καταστροφαί συντελούνται εις πάσαν γωνίαν της Ελλάδος.

Είναι ήδη υπερτάτη ανάγκη ν’ αποκατασταθούν και απελευθερωθούν οι ζωτικοί ούτοι χώροι και να διασωθή η φύσις και το τοπίον της Χώρας, δια να κληροδοτηθή εις τας επερχομένας γενεάς.

Πρέπει εφεξής να προστατευθούν αυστηρώς και αποτελεσματικώς τα δάση, η χλωρίς και η πανίς εν γένει, αι φυσικαί καλλοναί, αι ακταί, τα βουνά, τα νερά, τα εδάφη όλα όσα αποτελούν την υλικήν μορφήν της Ελληνικής πατρίδος.

Προς τούτο, το μεν Κράτος πρέπει να επιβάλη φραγμούς εις την περαιτέρω αυθαίρετον καταστροφήν, συντελουμένην εν μέρει εξ αγνοίας, εν πολλοίς δε, εκ της κρατούσης ασυδοσίας, οι δε πολίται, συναισθανόμενοι το μέγεθος και την σημασίαν της καταστροφής, να προτάξουν εφεξής των ατομικών των συμφερόντων το γενικόν καλόν και το εθνικό συμφέρον.

Εν συνεχεία η Ολομέλεια των αντιπροσώπων των ως άνω Ιδρυμάτων απεφάσισε προς τον σκοπόν της Προστασίας του Ελληνικού Τοπίου: την δημοσίευσιν και επίδοσιν αρμοδίως του παρόντος Ψηφίσματος, την διενέργειαν ομιλιών επί του θέματος, την συνεχή διαφώτισιν της δημοσίας γνώμης δια του Τύπου, Ραδιοφώνου κλπ., την βαθμιαίαν σύνταξιν χάρτου των προς διαφύλαξιν Ελληνικών τοπίων, την συνεργασίαν με τα Εκδρομικά Σωματεία επί του θέματος της Προστασίας του Ελληνικού Τοπίου, την ίδρυσιν Επαρχιακών Επιτροπών Προστασίας του Ελληνικού Τοπίου πλησίον των Κέντρων Τουρισμού όπου υπάρχουν τοιαύτα, την μελέτην των απαιτουμένων περαιτέρω μέτρων προς τελεσφόρησιν της προσπαθείας.

Την έκκλησιν υπογράφουν τα μετέχοντα της Ολομελείας Ιδρύματα και Οργανώσεις και εκπρόσωποι τούτων:

Ακαδημία Αθηνών: Π. Μαθιόπουλος, Διον. Κόκκινος – Πανεπιστήμιον Αθηνών: Ηλ. Μαριολόπουλος – Ε.Μ. Πολυτεχνείον: Δημ. Πικιώνης, Κ. Κιτσίκης, Π. Μιχελής – Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Ανδρ. Γεωργιάδης – Υπουργείον Δημοσίων Έργων (Πολεοδομία): Προκ. Βασιλειάδης – Υπουργείον Γεωργίας (Δάση): Α. Χριστοδουλόπουλος – Δήμος Αθηναίων: Κ. Νικολόπουλος (Δήμαρχος Αθηναίων) – Δήμος Πειραιώς: Β. Ανδριανόπουλος (Δήμαρχος Πειραιώς) – Εθνικόν Ίδρυμα: Ν. Νέρης – Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας: Οδ. Ελύτης – Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού: Χαρ. Σφαέλλος, Κ. Σπανός – Εταιρεία Προστασίας Ελληνικής Φύσεως: Ι. Σαντοριναίος – Σύλλογος των Αθηναίων: Μ. Μιχαλέας – Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών: Κ. Σολδάτος, Π. Μαρκάκης – Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών: Σ. Δάκος – Αθηναϊκή Λέσχη: Κ. Κιτσίκης – Ένωσις Συντακτών Ελληνικού Τύπου: Β. Θασίτης, Σ. Κανονίδης – Ομοσπονδία Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος: Γ. Μήλας – Ελληνική Περιηγητική Λέσχη: Ιωάννης Κουτσογιάννης – Τεχνικόν Επιμελητήριον Ελλάδος: Αθ. Ρουσόπουλος, Α. Μαράτος, Γ. Βυργιώτης, Γ. Βαγιανός, Πατρ. Καραντινός, Αγγ. Σιάγας – ως και η εκλεγείσα Εκτελεστική Επιτροπή εκ των κ.κ. Δημ. Πικιώνη, Κ. Κιτσίκη, Ανδρ. Γεωργιάδη, Γ. Βυργιώτη, Ν. Νέρη, Α. Χριστοδουλόπουλου, Οδ. Ελύτη, Γ. Μήλα και Πρ. Βασιλειάδη.

Εφημερίς Το Βήμα 18 Απριλίου 1954”