Image

Νίκος Παξιμαδάς: Για την προκοπή του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1965) .2

PAXIMADAS2Καταχωρώ σήμερα στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” το δεύτερο μέρος του γραφτού με το θέμα του τίτλου – χτες καταχώρησα το πρώτο μέρος και τα σχετικά κατατοπιστικά, ας μην τα επαναλάβω και σήμερα:

“Επίσης οι παλαιότερες δηλώσεις του αξιοτίμου υπουργού των Οικονομικών (Κωνσταντίνου Μητσοτάκη) και οι πρόσφατες ενώπιον ημών δείχνουν μίαν διάθεσιν όχι πραγματικά εκχωρήσεως οικονομικών εις την Τοπικήν Αυτοδιοίκησιν, αλλά μεταβολής της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως σε ένα … νέο οργανισμό φορολογικής πολιτικής, την οποίαν βέβαια αν ήταν ορθή και δικαία δεν θα την εφοβούντο οι Άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. … καμμία πολιτική δεν φοβούμεθα εάν αυτή η πολιτική εξυπηρετή τα συμφέροντα των δημοτών μας. Δεν φοβούμεθα, αλλά δεν δεχόμεθα να εφαρμόσουμε πολιτική η οποία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δημοτών μας.

Επίσης ο υπουργός Δημοσίων Έργων εδήλωσε προσφάτως εις τον Πειραιά ότι … διαθέτει χρήματα ο Κρατικός προϋπολογισμός αλλά τα χρήματα αυτά θα διατεθούν υπ’ αυτών τούτων των υπουργών, οι οποίοι εφαρμόζουν πολιτικήν Κυβερνητικήν και δεν θα επιτρέψουν δια των χρημάτων του Κρατικού προϋπολογισμού να εφαρμοσθή πολιτική Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

Κύριοι συνάδελφοι, για μας όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Είναι απαράδεκτος η διαφαινομένη διάθεσiς των επισήμων Κρατικών παραγόντων να ορθοποδήση δήθεν η Τοπική Αυτοδιοίκησις με νέες φορολογίες. Με ένα πρόσχημα θεωρητικής δικαιώσεως της αυτονόμου φορολογικής εξουσίας στην Τοπική Αυτοδιοίκησι προσπαθούν να μας επιβάλουν μία πολιτική απαράδεκτη για την Τοπική Αυτοδιοίκησι και να αποφύγουν τις υποχρεώσεις της Κεντρικής Διοικήσεως έναντι της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

… Υπάρχει η δυνατότης να λυθή το πρόβλημα … δια της παραχωρήσεως υπό του Δημοσίου των εσόδων του φόρου δημοσίων θεαμάτων …, … 50% (της φορολογίας) του καπνού, (δια της διαθέσεως) στην Αυτοδιοίκησι (χρημάτων) από τα μικρά και μεσαία έργα …, τα οποία κατά ένα μεγάλο ποσοστό … πρέπει να ανήκουν εις την Τοπικήν Αυτοδιοίκησιν. Επίσης με την παραχώρησιν του 50% του εισπραττομένου υπό του ΕΤΜΟΑ …, επίσης με την ενοποίηση του χορηγουμένου από τον Οργανισμόν Απασχολήσεως Ασφαλίσεως και Ανεργίας που σήμερα δεν διατίθενται ορθολογιστικά, επίσης με … την μείωσιν που θα επέλθη των δαπανών από την κατάργησιν των διαφόρων (Ταμείων και) Επιχειρήσεων, με την Δημοτικοποίησίν τους κλπ. κλπ. για το οποίο αρκεί να σας αναφέρω το εξής παράδειγμα: Ότι αν υπολογίζουν για ένα μέτρο υπονόμων 1200 δρχ. ο αξιότιμος Δήμαρχος Καλλιθέας (ιατρός Γιάννης Γάλλος) υπελόγισε και έδωσε έργον τοιαύτης μορφής με 450 δρχ. το μέτρον, με 300 δρχ. το μέτρον, καταλαβαίνετε ποία καταλήστευσις γίνεται προς την κατεύθυνσιν αυτήν (από την ΥΔΡΕΞ).

Πρέπει τα οικονομικά Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και Κεντρικής Διοικήσεως να έλθουν (εις σχέσιν) ένα προς επτά, τουλάχιστον.

Αγαπητοί και αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας λέγω ότι το Συνέδριό μας δεν πρέπει να μείνει Συνέδριο διαπιστώσεων, πρέπει να γίνει Συνέδριο αγωνιστικό, δηλαδή τα συμπεράσματά μας και τις αποφάσεις μας, οι οποίες είναι εύκολο να ληφθούν λόγω της μέχρι σήμερα προεργασίας, να τις μεταφέρη αμέσως … η Διοίκησις της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων προς τον Πρωθυπουργόν, να αξιώση την άμεσον λύσιν των προβλημάτων μας και εντός συντόμου χρονικού διαστήματος να καθορίσουμε μορφές αγώνων εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν θα λυθούν τα προβλήματά μας”.

Μένει τώρα να σημειώσω πως όσα δυο μέρες τώρα καταχώρησα στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” απέσπασα από τα Πρακτικά της Δ’ Γενικής Συνέλευσης των εκπροσώπων των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος που έλαβε χώρα 20-23 Ιουνίου του έτους 1965 (βλ. “Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως”, Μάρτιος 1966, Σελ. 217-219).

Κώστας Π. Παντελόγλου