Ένα γράμμα της ΚΕΔΚΕ προς τους αρχηγούς των κομμάτων (1956)

Με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 1956 στάλθηκε στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 19ης Φεβρουαρίου 1956 το γράμμα που παρακάτω καταχωρώ σήμερα στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” – η μελέτη του γράμματος αυτού επιτρέπει θαρρώ μια σύγκριση των τωρινών με τα τότε, τηρουμένων φυσικά και των αναλογιών. Ας το διαβάσουμε λοιπόν:

“Κύριε Πρόεδρε,

Είναι αναμφισβήτητον ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως δεν έτυχον μεταπολεμικώς της δεούσης στοργής εκ μέρους του Κράτους εφ’ όσον:

α) Ουδεμία συνταγματική κατοχύρωσις του θεσμού εγένετο δια του εν ισχύι Συντάγματος.

β) Η Κρατική επ’ αυτών εποπτεία ασκείται κατά τρόπον παρακωλύοντα την πρωτοβουλίαν και την ελευθέραν δράσιν των.

γ) Το περιεχόμενον και ο αριθμός των αρμοδιοτήτων περιωρίσθη δια της μεταβιβάσεως της επιμελείας πολλών τοπικών υποθέσεων εις το Κράτος ή άλλα Νομικά Πρόσωπα.

δ) Το και ζωτικότερον, τα έσοδα αυτών περιωρίσθησαν εις το 1/3 των προπολεμικών, ενώ αι μεταπολεμικαί ανάγκαι και υποχρεώσεις αυτών υπερετριπλασιάσθησαν συνεπεία του Πολέμου, της Κατοχής και των επακολουθησασών εσωτερικών ανωμαλιών.

Αντιστρόφως δε δια νέων καθ’ εκάστην Νόμων περιορίζονται και αυτά τα πενιχρά έσοδα αυτών δια των λεγομένων υποχρεωτικών εισφορών υπέρ τρίτων και σκοπών ξένων προς τους σκοπούς των Δήμων και Κοινοτήτων, ων το ποσοστόν ανήλθεν εις 26% περίπου επί των εσόδων των.

Επί πλέον αι υφιστάμεναι φορολογίαι είναι καταφώρως άδικοι και άνισοι, άλλαι δε, ως η επί των εισιτηρίων Λεωφορείων Αυτοκινήτων, καίτοι πλήττουσι κατ’ εξοχήν τας πτωχάς τάξεις δεν διατίθενται εν τούτοις δια την βελτίωσιν της καταστάσεως αυτών.

Κύριε Πρόεδρε,

Γνωσταί τυγχάνουσιν υμίν αι απόψεις της ημετέρας Ενώσεως επί των ανωτέρω θεμάτων εκ των επιδοθέντων υμίν εγκαίρως ψηφισμάτων των δύο τελευταίων Συνεδρίων αυτής, αίτινες εν γενικαίς γραμμαίς έχουσιν ως ακολούθως:

α) Πλήρης συνταγματική κατοχύρωσις του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των οικονομικών πόρων αυτού.

β) Πλήρης χειραφέτησις των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως εν τη διοικήσει και επιμελεία των τοπικών αυτών υποθέσεων, της εποπτείας του Κράτους περιοριζομένης μόνον εις τον έλεγχον νομιμότητος ωρισμένων γενικωτέρας σημασίας αποφάσεων αυτών.

γ) Διεύρυνσις των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, καταργουμένων πάντων των εν τη περιφερεία αυτών λοιπών Νομικών Προσώπων και παραχώρησις εις αυτούς των αντιστοίχων οικονομικών πόρων αυτών.

δ) Ριζική λύσις του όλου οικονομικού προβλήματος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως κατά τας αρχάς της φορολογικής δικαιοσύνης, επαναφερομένης της σχέσεως φορολογίας Κράτους και Τοπικής Αυτοδιοικήσεως εις το προπολεμικόν επίπεδον 1:6.

ε) Εφαρμογή του θεσμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως δευτέρου βαθμού εν συνδυασμώ προς την πλήρη διοικητικήν και οικονομικήν αποκέντρωσιν και τον περιορισμόν των Κεντρικών Υπηρεσιών μόνον επί θεμάτων γενικωτάτης σημασίας.

Εν όψει των προκηρυχθεισών (βουλευτικών) εκλογών της 19ης Φεβρουαρίου ε.έ. (1956) η ημετέρα Ένωσις παρακαλεί υμάς, όπως ευαρεστηθήτε να γνωρίσητε αυτή, πώς σκοπείτε να αντιμετωπίσητε τα ω άνω συνταγματικά, διοικητικά και οικονομικά προβλήματα των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, εάν δια της ετυμηγορίας του Ελληνικού Λαού αναλάβητε την Κυβέρνησιν της Χώρας.

Η προς ημάς απάντησις, ως αποτελούσα προγραμματικήν κατεύθυνσιν και επαγγελίαν του υφ’ ημάς Κόμματος ή Συνασπισμού επί της μεγάλης υποθέσεως της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως θέλει τύχει ευρυτάτης δημοσιότητος και δια του καθημερινού και περιοδικού τύπου και δια του περιοδικού της Ενώσεως ημών “Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως”, επί τω τέλει της ενημερώσεως τόσον των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών, όσον και ολοκλήρου του Ελληνικού Λαού, όστις ζωηρότατα ενδιαφέρεται δια τα προβλήματα των εκασταχού ιδιαιτέρων αυτού πατρίδων.

Εν αναμονή της επί του προκειμένου σχετικής δηλώσεως υμών, διατελούμεν

μετά πάσης τιμής
Ο Πρόεδρος
της Κεντρικής Ενώσεως των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος”.

Κώστας Π. Παντελόγλου