Προς διεκδίκησιν των Γερμανικών Επανορθώσεων και του Κατοχικού Δανείου (Σε ποια κατάσταση βρήκε την Ελλάδα η Απελευθέρωση από τους Γερμανούς;)

Θεωρώντας υποχρέωσή μου την συμβολή στην πανεθνική προσπάθεια που απαιτείται προς διεκδίκησιν των Γερμανικών Επανορθώσεων και του Κατοχικού Δανείου, θα προσπαθήσω στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” να καταχωρήσω πληροφορίες και γνώμες σχετικά με ένα τρόπο συστηματικό. Έχω αρκετό υλικό στο αρχείο μου, και τούτο διότι επί δεκαετίες παρακολουθώ τις προσπάθειες λίγων μα εύψυχων και γνωριζόντων το ζήτημα με λεπτομέρειες, αλλά έχω την γνώμη πως ο αγώνας θα καρποφορήσει μόνον όταν γίνει υπόθεση όλων, αγώνας όλων, που θα είναι συνεχής και επίμονος, όταν όλοι μικροί και μεγάλοι, από τον πρώτο ως τον τελευταίο θα γνωρίζουν και θα γνωρίζουν καλά!
sbarounis
Ήδη στις 4 Οκτωβρίου 2013 έδωσα από τον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας την αποκαλυπτική μαρτυρία του εκ Σμύρνης Δασκάλου του Γένους Δημήτρη Γληνού· τώρα δίνω στην δημοσιότητα μερικά που δείχνουν σε ποια κατάσταση βρήκε την Ελλάδα η Απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Αυτά περιέχονται σε μελέτη διακεκριμένου Καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), καλώς ως εκ της θέσεώς του κατά την Κατοχή και την Απελευθέρωση γνωρίζοντος τα πράγματα – η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε στο Λεύκωμα της Πεντηκονταετηρίδος 1920-1970 της ΑΣΟΕΕ, κυκλοφόρησε ανάτυπο αυτής, και την δημοσίευσε σοβαρό οικονομικό περιοδικό στις 28 Δεκεμβρίου 1972.

Ας έρθουμε όμως τώρα στο προκείμενο:

“Κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον δύο Αυτοκρατορίαι του Άξονος, η Ιταλική την 28ην Οκτωβρίου 1940, και η Γερμανική την 6ην Απριλίου 1941, εξαπέλυσαν άδικον επίθεσιν κατά της Ελλάδος.

Η Ελλάς, έπειτα από νίκην κατά της πρώτης, ως και ηρωϊκήν αντίστασιν κατά της δευτέρας, τελικώς υπέκυψε, το δε έδαφος αυτής κυριευθέν ολοτελώς υπέστη εχθρικήν κατοχήν επί μίαν περίπου τετραετίαν. Εις ποίαν κατάστασιν η Ελλάς εξήλθε του Πολέμου τούτου; Κυριολεκτικώς συντετριμμένη.

Αι απώλειαι πληθυσμού υπερέβησαν το ήμισυ εκατομμύριον· ανά πάσαν δευτέραν οικογένειαν, κατά μέσον όρον, υπήρχεν και έν πένθος Πολέμου. Το επίπεδον της δημοσίας υγείας κατήλθεν επικινδύνως. Τα τρία τέταρτα των παιδίων εξησθένησαν σοβαρώς. Χιλιάδες χωρία εκάησαν και διάφοροι πόλεις ηρειπώθησαν, το τέταρτον του όλου οικοδομικού πλούτου της Χώρας ήτο κατεδαφισμένον.

Το σιδηροδρομικόν δίκτυον δεν ελειτούργει, τα 85% του τροχαίου υλικού αφηρέθησαν και τα 100% των γεφυρών και σηράγγων εκρημνίσθησαν. Τα τρία τέταρτα των λιμενικών εγκαταστάσεων και τεχνικών μηχανημάτων αφηρέθησαν ή κατεστράφησαν. Η μόνη διώρυξ της Ελλάδος (η διώρυγα της Κορίνθου δηλαδή) κατέστη άχρηστος. Αι οδοί και αι λοιπαί συγκοινωνίαι ευρίσκοντο εις αξιοθρήνητον κατάστασιν. Η αγροτική παραγωγή και η κτηνοτροφία κατήλθον εις το τρίτον του προπολεμικού επιπέδου αυτών.

Η βιομηχανική παραγωγή διεκόπη σχεδόν τελείως. Τα 77% της εμπορικής ναυτιλίας απωλέσθησαν η όλη οικονομική ζωή της Χώρας εξηρθρώθη. Οικονομικαί προσπάθειαι γενεών εβαραθρώθησαν.

Η Ελλάς έπραξε το καθήκον αυτής, εις τον κοινόν συμμαχικόν αγώνα υπέρ της ελευθερίας, αλλ’ έσχε τον ανωτέρω τραγικόν οικονομικόν απολογισμόν. Η Ελλάς εις επίμετρον έσχε το θλιβερόν προνόμιον, μόνη αυτή εξ όλων των συμμάχων, να ίδη την πλήρη εκμηδένισιν του νομίσματός αυτής και όλας τας καταστρεπτικάς σνεπείας ενός αχαλινώτου πληθωρισμού”.

Οφείλω πλέον να σημειώσω πως τα παραπάνω έχει γράψει ο Καθηγητής Αθανάσιος Σμπαρούνης, ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών κατά την Κατοχή και την Απελευθέρωση· περιλαμβάνονται και στην δημοσίευση της μελέτης του στο σοβαρό οικονομικό περιοδικό “Οικονομικός Ταχυδρόμος”, Αρ. Φύλλου 975 που κυκλοφόρησε στην ανωτέρω σημειωθείσα ημερομηνία.

Κώστας Π. Παντελόγλου
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013

1 Comments Text