“Ο Δήμος πρέπει να είναι ο αφέντης μέσα εις την Πόλιν”! (2)

Καταχωρώ σήμερα το δεύτερο από τα δύο Υπομνήματα που υπογράφονταν από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΚΕ και υποβλήθηκαν στον Υπουργό Εσωτερικών της Κυβέρνησης του “Ελληνικού Συναγερμού” με Πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Παπάγο λίγους μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 1952 – χτες καταχώρησα στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” το πρώτο από τα δύο σχετικά με το θέμα του τίτλου Υπομνήματα:

“… λαμβάνομεν την τιμήν να παρακαλέσωμεν Υμάς, όπως ευαρεστούμενος προωθήσητε το ζήτημα της συγχωνεύσεως εις το Νομικόν Πρόσωπον του Δήμου ή της Κοινότητος πάντων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των επιδιωκόντων σκοπούς εμπίπτοντας εις την σφαίραν της αρμοδιότητος του πρώτου, ου μόνον της αποκλειστικής αλλά και της δυνητικής.

Η συνύπαρξις, Κύριε Υπουργέ, πολλών φορέων μιας και της αυτής αρμοδιότητος και μάλιστα εν αγνοία ή και παρά την γνώμην του Δήμου ή της Κοινότητος ασκουμένης, εμφανίζει ανεπίτρεπτον σύγχυσιν και αναρχίαν ήτις θ’ απεκλείετο, εάν νόμω ανεγνωρίζετο η Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή κυρία εν τω οίκω της, αυτή περί όλων των τοπικών υποθέσεων μεριμνώσα και αποφασίζουσα υπό τον έλεγχον της κοινής γνώμης των εκλογέων της.

Είναι δε οι ασκούντες τα αυτά με τον Δήμον ή την Κοινότητα καθήκοντα ή τοιαύτα ανήκοντα κατά φύσιν και θεωρίαν εις τον Δήμον ή την Κοινότητα, πολλοί και ποικιλώνυμοι Οργανισμοί, εξ ων τινάς μόνον μνημονεύομεν κατωτέρω, ων η αρμοδιότης θα έδει να περιέλθη εις τους οικείους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως:

  1. Λιμενικά Ταμεία και Ο.Λ.Π.
  2. Αι Επιτροπαί Κήπων και Δενδροστοιχιών
  3. Τα Ληξιαρχεία Αθηνών και Πειραιώς
  4. Αι Τουριστικαί Επιτροπαί
  5. Αι Επαγγελματικαί Σχολαί
  6. Τα Σχολικά Ταμεία
  7. Τα Υδραυλικά Ταμεία
  8. Τα Γεωργικά Ταμεία, συν τοις Φυτωρίοις τούτων
  9. Αυτόνομος Οργανισμός Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και Περιχώρων
  10. Ταμεία Μονίμων Οδοστρωμάτων ως προς τα εντός της περιφερείας του Δήμου ή της Κοινότητος τμήματα των Εθνικών Οδών, κλπ. κλπ.

Οίκοθεν νοείται, ότι προς αντιμετώπισιν των δαπανών, ας συνεπάγεται η ανάθεσις των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω Ταμείων, Οργανισμών, Επιτροπών και εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου εις τους Δήμους ή τας Κοινότητας η Πολιτεία οφείλει δια του σχετικού Νομοθετήματος ν’ αποδώση εις τούτους και τ’ αντίστοιχα έσοδα αυτών. …”

Κώστας Π. Παντελόγλου