Μικρασιατική βιβλιογραφία .3

  1. Κοντογιάννης Παντελής, Η Ελληνικότης των Νομών Προύσης και Σμύρνης, Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, Εν Αθήναις 1919, 223 σελ.
  2. Ιορδανίδου Μαρία, Λωξάντρα, Εκδόσεις Δίφρος, Αθήνα 1963, 209 σελ.
  3. Αναστασιάδης Μιχαήλ (επ.), Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή: οργανωτής του Πανεπιστημίου Σμύρνης, Σύλλογος Φοιτησάντων εις την Ευαγγελικήν Σχολήν Σμύρνης, Αθήναι 1973, 31 σελ.
  4. Μαυροφρύδης Δημήτριος, Δοκίμιον ιστορίας της ελληνικής γλώσσης, Εκ του Τυπογραφείου της “Αμαλθείας”, Εν Σμύρνη 1871, 693 σελ.
  5. Σολομωνίδης Χρήστος, Η δημοσιογραφία στην Σμύρνη, Εκδόσεις Αρ. Μαυρίδη, Αθήνα 1959, 373 σελ.
  6. Μηλιώρης Νίκος, Η πνευματική εισφορά των Μικρασιατών, Ανάτυπον από τα Μικρασιατικά Χρονικά, 1963, 142 σελ.
  7. Δούκας Στρατής, Ιστορία ενός αιχμαλώτου, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1958, 72 σελ.